MakalelerPusula

KOŞULSUZ ADAMAK KENDİNİ…

Sınıf savaşımında doğruları savunmak, ifade etmek kadar bu uğurda ortaya konan çalışmanın verimliği ve gösterilen fedakarlığın niteliği de önemlidir. Herkesten daha verimli ve üretken çaba ve gelişkin bir çalışma, herkesten daha fazla fedakarlık ortaya koyanlar, kendini koşulsuzca savunduğu davaya adayanlar kitlelerin koşulsuz güvenlerini kazanabilir. Proleter devrimcilerin sınıf mücadelesindeki konumları ve oynamaları gereken rol, yürütmeleri gereken çalışma her kesimden nitel olarak daha gelişkin, daha ileri ve farklı olmak zorundadır. Nitelik olarak her kesimden ve herkesten farklılık ortaya koyabilenler güçlü bir çekim merkezi olabilir. Öncü ve önderlik rolünü layıkıyla oynayabilir.

İrili ufaklı bir dizi küçük burjuva devrimci örgüt, yapı, anlayış da devrim mücadelesinde belli düzeyde rol oynayıp, çalışma yürütüp etki yaratmaya çalışmaktadırlar. Proleter devrimcilerin sınıf mücadelesindeki duruşları, çaba ve çalışmaları, oynadıkları rol küçük burjuva örgüt ve temsilciler gibi aynı düzey ve nitelikte benzer tarzda olursa kitleler üzerinde güçlü bir etki yaratamaz, çekim merkezi olamazlar. Kitlelerin gerçek anlamda koşulsuz güvenini kazanamazlar.

Sınıf mücadelesinde proletaryanın düşmanları kadar küçük burjuva rakipleri de vardır. Küçük burjuvazinin farklı kesimlerinin görüşlerini savunan, temsil eden, farklı anlayışlara sahip bir dizi irili ufaklı küçük burjuva örgüt, yapı ve kesim vardır. Bu kesimlerin hepsi sınıf mücadelesinde belli bir ağırlık oluşturmaya kitleler üzerinde belli bir etki gücü yaratmak istemektedir. Bir dizi farklı çalışmalar yürütmektedir.

Proleter devrimciler de emekçiler, ezilenler denilen büyük okyanusta kulaç atmaktadır. Kulaç atma gücü ve menzile varma soluğu herkesten farklı olduğu sürece kitlelerin güvenleri kazanılıp, örgütleme gücü yaratılabilir. Savundukları görüşlerin gerçekliğe uygunluğu ve yakınlığı, yürüttükleri örgütsel çalışmaların niteliği, kapsayıcılığı ve kucaklayıcı gücü her kesimden daha gelişkin ve etkin olmak zorundadır. Bütün bu kapsamlı ve çok yönlü gelişkin görev ve çalışmalar ancak sağlam bir dünya görüşüne sahip disiplinli bir profesyonel örgütle başarılır. Profesyonle örgüt ise nitelikli sağlam militanlardan oluşur.

Profesyonle devrimci örgüt yapısı içinde militanların niteliği, disiplinli duruşları, oynamaları gereken misyon çok önemlidir. İdeolojinin tayin edici öneminden sonra kilit rolü beyni ve ruhuyla devrimcileşmiş insanlar oynayabilir. Kendilerini koşulsuzca davalarına adayanlar ancak işçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin koşulsuz güvenini kazanabilir. Kitleler içinde kök salmış sağlam bir örgüt yaratabilirler.

Kişisel durumunu ve konumunu yaşamın merkezine alan farklı nedenlerden dolayı teredüt, endişe ve kaygılar taşıyanlar kendilerini davalarına adayamaz. Sistemin ideolojisi-yaşamı ve alışkanlıkları üzerinde var olmak, yaşamak, yürümek isteyenler asla dava insanı olamaz. Kaybetme korkusu taşıyanlar devrim yürüyüşünde koşulsuzca yürüyemez.  Kendisini koşulsuzca davasına adayamaz.

Özgürlük ve kurtuluş uğruna verilen mücadele düşüncesiyle kişiliği bütünleştirmek, onunla var olmak onu yaşamak, aslolandır.  Ancak bu güçlü bütünleşme sağlandığı oranda eksik, zayıf ve yetersiz yanlar zaaflı parçalar koparılıp atılır. Özgür bir şekilde sınıf mücadelesinde sağlam bir duruş sergilenir.

Devrimci ideolojiyle, örgütle bütünleşmek, onun ilkeleri değerleri ve tecrübesiyle yürümek, yapılması gereken temel görevlerin başında gelmektedir. Bu değerlere sahip olunduğunda burjuva–feodal sistemle onun sahip olduğu ideoloji ve yaşamıyla köklü kopuş sağlanır. Sistemle ona ait olanla, yarım-çeyrek parçalı bir kopuşla mücadele içinde yer alınsa bile geriye dönüşten kurtulunamaz. Beynini, ruhunu, kimliğini düşmana, sisteme kaptıran birinin özgürlük ve kurtuluş mücadelesinde yer alması, istikrarlı bir mücadele sürdürmesi beklenemez.

Devrim yürüyüşünün güçlü ve sağlam kişilikleri yaratıldıkça devrim kavgası güvence altına alınarak mücadele büyütülür. Militanlık yaşatılmak istenendir, iddiaları en düzeyde temsil etmedir yani yeni insan olmadır. Tüm yaşamını halkın özgürlük mücadelesinde bulan, kaderini halkın kurtuluş davasına adayan halkın acılarını-duygularını-taleplerini

derinden yaşayan, devrimci görevleri en üst düzeyde omuzlayandır. Militan, ideolojik-politik-örgütsel-aklaksal yönüyle gelişkin, özgün ve yeni olandır. Yaşam tarzıyla fedakarlık, cesaret, derinlik, duyarlılık bilimsellik, öngörü, yorumlama gücü, tecrübe ve birikim açısından kimseyle kıyaslanmayacak düzeyde ileride olandır.

Militanlık, eski yaşam tarzı ve kişiliklerden köklü ve bütünlüklü kopuştur. Ancak bu kopuş sağlandıkça hiç bir ön koşul öne sürmeden devrim davasına adanma olayı gerçekleşir. Geçmişle, eskiyle, geri ve yetersiz olanla bağlar sürdürüldükçe sistemle kopuş sağlanamaz, bu başarılmadıkça devrime koşulsuz adanma gerçekleşemez. 

Düşüncesi büyük olanın sevgisi büyük olur, ancak sevgisi ve öfkesi büyük olanlar büyük eylem insanı olabilir. Büyük eylem insanı olundukça işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin umut ve güveni sağlanır. Devrimci ideoloji tayin edici düzeyde önemlidir; devrimci ideoloji kişilikle beyin ve duygu dünyasıyla bütünleştirilmediğinde değeri sınırlanır eylem gücü azalır.

Beyin ve duygu dünyasıyla bütünleşen ideoloji, büyük bir eylem gücüne,  uyandırma ve örgütleme pratiğine dönüşür. Militanlık kendini en ileri en ayrıntılı bir şekilde örgütleme ve planlamadır. Kendini militanlık düzeyinde örgütleyip, planlayanlar düşmanın beyninde patlama gücünü ortaya koyabilir. Bugün düşmanın beyninde patlama gücü ve iradesi ortaya koyacak militanlara ve bu militanlarla dolu devrimci örgüt yaratmaya yaşamsal ihtiyaç vardır.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu