MakalelerPusula

Eylemde ve sözde uyum

Devrimci politikanın kitlelere taşıyıcısı ve savunucusu olan sınıf bilinçli proleterlerin önünde duran en ciddi tehlikelerin başında teori ve pratiğin, söz ve eylemin uyumsuzluğu ve çelişkisi gelmektedir. Savunduğu devrimci teoriye, taşıdığı iddiaya uygun yaşayan, çalışan ve devrimci bir duruş sergileyen proleter devrimcilerin iç tutarlılığı çok önemli bir yerde durmaktadır. Bu tutarlılığın bozulduğu yerde devrimci politika kitlelere taşınamaz ve ulaşamaz. Kitlelerle güvene dayalı, politik bir bağ kurulamaz.

Savunulan teori, taşınan iddia ne kadar haklı, bilimsel ve soylu olursa olsun eğer taşıyıcı (sınıf bilinçli proleter) buna uygun yaşamıyor, mücadele edip çalışmıyorsa haklılık, bilimsellik ve tüm devrimci erdemler ciddi bir kırılma yaşar. Emekçiler, ezilenler proleter devrimcilerin dilinden çok eline bakar. Söylediklerinden çok yaptıklarına bakar ve yapacaklarını gözlemler ve bekler. Yaşamdaki duruşuna ve her anına, kitlelerle ilişkilenme niteliğine ve biçimine bakar, gözlemler ve ondan sonra nasıl hareket edeceğine karar verir.

Proleter devrimci yaşam, mücadele ve devrimci duruş kolay elde edilmiyor, kazanılmıyor ve sürdürülmüyor. Bu kazanımlar için yapılması gerekenler, temel görevler vardır. Bunun başında devrimci yaşama ve mücadeleye ilk adım atıldıktan sonra son nefes verilinceye kadar halka bitmez ve tükenmez bir hizmet içinde olmak gelir. Bilimin, sürecin ve anın gerçekliğine ve ihtiyacına yanıt ve çözüm olacak şekilde sürekli ve sistematik bir şekilde kendini eğitmek, şekillendirmek, yenilenmek ve yeniden kalıba dökülmektir. Proleter devrimci “kendisi” için yaşamayandır. İddiası ve halkı için yaşayandır. Omuzlarındaki sorumluluk çok ağırdır. Kendisine ait bütün dünyevi (küçük-burjuva yaşam-alışkanlık-tercih-ilgi) şeylerden vazgeçme, kopma, mücadele etme, tercihini, kararını, yaşamını haktan, eşitlikten, adaletten, emekçilerin devrim ihtiyacından yana yapmak zorundadır.

Önce öğrenmesini bilmeyen, eğitilme ihtiyacı duymayan, özeleştiri vermesini öğrenemeyen devrimci, politikayı kitlelere taşıyamaz. Söz ve eylemin devrimci teori ve pratiğin kırıldığı, güçsüzleştiği yer bu zemindir. Bu zeminin devrimci eğitim ve kitlelerle kurulacak güçlü devrimci bağlarla güçlendirilmesi sağlamlaştırılması gerekir. Bu görev sürekli, düzenli ve sistematik bir şekilde yapılmalıdır.

Sınıf bilinçli proleterler öğretmekten çok öğrenmeyi, konuşmaktan çok dinlemeyi, anlatmaktan çok anlamayı öğrenmeli ve uygulamalıdır. Gerek yoldaşlarıyla gerekse kitlelerle eşit ve özgür bir ilişki kurmalıdır. Bilinir ki her sosyal ilişki kendi içinde bir bağımlılığı ve üstünlüğü getirir. Ancak proleter devrimciler bu objektif zemini eşitlik ve özgürlük temelinde değiştirip, biçim ve yön verebilirler.

Her alanda ve ortamda proleter devrimci önderlik tarzı öncelikle yoldaşlarla, devrimci görevle kurduğu ilişkilenme niteliğine ve biçimine devrimci bir karakter ve yön verendir. Bu yaratılmalıdır ki devrimin görevleri yerine getirilsin ve bu görevler içinde devrimin bilgili, fedakar, inisiyatifli kadroları yetişsin. Bunun için hizmet istemekten önce hizmet etmeyi öğrenmeliyiz. Emek verilmesini istemeden önce emek vermeyi öğrenmeliyiz. Bunun için önce yoldaşları ve halkı dinlemeyi, onları anlamayı ve tanımayı öğrenmeliyiz. Halka, yoldaşlara öğretmekten önce onlardan nasıl öğrenmek gerektiğini öğrenmeliyiz. Öğretmen olmaktan önce öğrenci olmayı öğrenmeliyiz. Yoldaşları eleştirmeden önce özeleştiri vermesini öğrenmeliyiz. Başkalarının hata ve zaaflarını sıralamadan önce kendi hata ve zaaflarımızı sıralamayı öğrenmeliyiz. Hesap sormaktan önce hesap vermeyi öğrenmeliyiz. Rapor istemeden önce rapor vermeyi öğrenmeliyiz. Konuşmadan önce dinlemeyi, anlatmaktan önce anlamayı öğrenmeliyiz.

Ve halkı politik olarak aydınlatmayı öğrenmeliyiz. Dışında kalmaktan önce içinde olmayı öğrenmeliyiz. Uzağında olmak yerine önce yakınında olmayı öğrenmeliyiz. Yargıda bulunmadan önce bilgilenmeyi öğrenmeliyiz. Yorumdan, yargıdan gerçeğe-somuta gitmek yerine önce gerçekten somuttan yargıya doğru gitmeyi öğrenmeliyiz.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu